Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021

Gösterim: 1751

Görev Tanımları

HUKUK MÜŞAVİRİNİN GÖREVLERİ
1) Üniversitenin leh ve aleyhindeki her türlü adli/idari dava ve icra takibini Üniversite adına takip etmek veya takip edilmesi ve neticelendirilmesi için avukatı görevlendirmek
2) Rektörlük Makamı ve Üniversitemizin diğer birimleri tarafından tasarrufların mevzuata uygun olarak yapılması için talep edilen konularda hukuki görüş bildirmek suretiyle idareye yardımcı olmak
3) Üniversitenin birimleri tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge, sözleşme, protokol taslaklarını inceleyerek, hukuki ihtilaf doğurmayacak şekilde ve Üniversite menfaatleri doğrultusunda yapılmasında yardımcı olmak
4) Üniversitenin taraf olduğu Arabuluculuk görüşmelerinde idareyi temsil etmek
5) Hukuk Müşavirliği çalışmalarıyla ilgili Rektör ve Genel Sekreter’e bilgi vermek
6) 659 sayılı KHK uyarınca Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonu’nun Sekreterya hizmetlerini yürütmek,
7) Hukuk Müşavirliği personelinin verimli çalışması için iş ve görev dağılımı yapmak, görevlerin tam ve zamanında yapılıp yapılmadığını denetlemek

AVUKATIN GÖREVLERİ
1) Üniversitenin leh ve aleyhindeki her türlü idari/adli dava ve icra takibini üniversite adına takip etmek, gerekli iş ve işlemleri yapmak ve neticelendirmek. Tarafından yürütülen iş ve işlemlerle ilgili Hukuk Müşavirine bilgi vermek
2) Hukuk Müşavirliği tarafından kendisine tevdi olunan dava ve takiplere ait dosya ve evrakı düzenli bir şekilde dosyalamak, duruşma günlerini takip etmek
3) Hukuk Müşaviri tarafından kendisine tevdi olunan dava, icra takibi ile sair takip ve işlerle ilgili hukuki iş ve işlemleri yapmak, Hukuk Müşavirliğinden görüş istenilen hususlarda mütalaa hazırlamak
4) Üniversite adına İhtarname, İhbarname hazırlamak, adli/idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterden yapılacak tebliğatlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak, bunlara cevap vermek, hukuki gereklerini yerine getirmek
5) Üniversitenin taraf olduğu Arabuluculuk görüşmelerinde idareyi temsil etmek
6) Hukuk Müşaviri tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİNİN GÖREVLERİ
1) Büro işlerinin zamanında ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak
2) Sekreterlik hizmetlerini yürütmek
3) Hukuk Müşavirliği ile ilgili her türlü tebligatı almak, gelen evrak defterine kayıt etmek
4) Giden evrak kaydını yapmak, gelen evrak defterindeki kaydını kapatarak gönderilmesini sağlamak
5) Gelen ve giden yazışmalar için dosya planına göre dosya tutmak
6) Evraklarla ilgili muhafaza devir ve tevdi işlemlerini yapmak, havale edilenleri zimmet mukabili ilgiliye vermek
7) İhtiyaç duyulan demirbaş eşya, kırtasiye ve malzemeleri tespit etmek, bunların alınmasını sağlamak
8) Birimin yıl içerisinde yaptığı işler ve yürüttüğü tüm faaliyetlere ilişkin rapor hazırlamak
9) Kendisine verilen iş ve işlemlerin sonucu hakkında bilgi vermek
10) Duruşma günlerini takip ederek dava dosyalarını teslim etmek
11) Yazıların mevzuatta öngörülen sürede yazılmasını ve dağıtılmasını sağlamak
12) Görevinden herhangi bir nedenle ayrılırken kendisine verilmiş bulunan dava ve icra işleriyle diğer konulardaki dosya ve işleri o günkü durumu açıkça belirtilen yazı ile Hukuk Müşavirine teslim etmek
13) Hukuk Müşaviri tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak